سلب تابعیت مایه افتخار و شرف من است

نماینده آیت الله عیسی قاسم تاکید کرد که رژیم بحرین تابعیت مرا لغو کرد تا از مواضع خود دست بردارم ولی به مطالبه حقوق عادلانه مردم بحرین ادامه می دهم و پا فشاری ام در این راه افزایش می یابد. عرصه، گروه...