آخرین پرونده‌ آثار تاریخی ایران در انتظار رای دادگاهِ آمریکا...

به گزارش عرصه، دی ماه سال ۹۳ بود که دادگاه بلژیک رای به بازگشت آثار «خوروین» به ایران داد، دومین محموله‌ی تاریخی ایران اردیبهشت ۹۴، شامل ۱۰۸ شیء ارزشمند متعلق به محوطه‌ «چغامیش» را پس از ۵۱ سال از مو...