مجریان اقتصادمقاومتی باید بیش ازهمه اقشار در میدان عمل حاضر باشند...

اراک- رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم ونماینده مردم همدان درمجلس گفت: فرماندهی در اقتصادمقاومتی باید همانند زمان جنگ باشد و فرماندهان بیش ازمردم درمیدان عمل برای تحقق این مهم حضور داشته باشند. به گزارش...