بانکداری جامع در ایران

رضا خلیل لو/نویسنده کتاب بانکداری جامع  عرصه خبر، بانک ها به‌ صورت شتاب‌زده مشغول برنامه‌ریزی جهت اجرای بانکداری های نوین مثل بانکداری شرکتی ،بانکداری اختصاصی،بانکداری سرمایه گذاری و درنهایت بانکداری...