اتصال دستگاه های خودپرداز به سامانه صیاد...

خودپردازهای بانک‌های رفاه کارگران و سامان به سامانه صیاد متصل شده است و مردم از این پس می‌توانند از طریق خودپردازهای این بانکها نسبت به ثبت صدور، تأیید و انتقال چک‌های جدید اقدام کنند....