رفتاری شرم آور که نمی شود جلوی آن را گرفت!...

به گزارش عرصه؛ احتمال این که کودکان با افزایش سن درگیر عادت ها و رفتارهای جدیدی شوند، زیاد است. از میان این قبیل عادات شاید شرم آورترین گزینه برای والدین انگشت کردن در بینی باشد. کودکان از زمان نوزاد...