راز ماندگاری «مسابقه محله» از زبان مسعود روشن‌پژوه...

مسعود روشن‌پژوه در گفت‌وگو با عرصه اظهار کرد: مسابقاتی که در تلویزیون ساخته شده اقتباس یا شبیه‌سازی از مسابقات خارجی است که کیفیت آن‌ها به موقعیت تلویزیون و همچنین هزینه‌هایی که برای ساخت مسابقات صرف...