حجم بودجه جاری ۹۶ برخلاف قانون، یک و نیم برابر افزایش یافته است...

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: حجم بودجه جاری در لیحه بودجه ۹۶ حدود یک‌ و نیم برابر افزایش پیدا کرده که این برخلاف سیاست‌ها است. به گزارش عرصه، برنامه بهارستان با موضوع «بررسی لایحه بودجه ۹۶...