پایگاه‌های میراث باز بی‌حقوق ماندند

به گزارش عرصه، با وجود پرداخت نشدن حقوق کارگران و کارشناسان پایگاه‌های میراث ملی و جهانی‌ در طول سه ماه گذشته، آن‌ها همچنان اقدامات حفاظتی ساماندهی و مرمت آثار پایگاه‌ها را انجام می‌دهند. از سوی دیگر...

نمک روی زخم ۱۳ ساله

از میان معدود جمعیت بومیِ باقی مانده از زلزله سال ۸۲ در بم، هستند عده‌ای که خود را به سکوت ارگ تاریخی سپرده‌اند و هر روز بخشی از آن خاطرات را با خشت‌های نو پیوند می‌زنند تا حداقل اگر نتوانسته‌اند پار...