کمیسیون مشترک برجام تضمینهای ارائه شده آمریکا رامورد توجه قرارداد...

دربیانیه کمیسیون مشترک برجام آمده:این کمیسیون تضمینهای ارائه شده آمریکامبنی بر اینکه تمدیدقانون ایسا تاثیری بر فرایند رفع تحریم هایی که ایران از آن بهره مند می شود ندارد را موردتوجه قرارداد. به گزارش...

تمام تصمیمات کمیسیون مشترک برجام

وزارت امورخارجه کشورمان اسناد تمامی مصوبات کمیسیون مشترک برجام را منتشر کرد. به گزارش عرصه، در پی اقدام اخیر در آمریکا در تمدید قانون آیسا محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ۲۷ آذر ماه در نامه‌ای به...