انتقاد از ساز و کار کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵/ آمریکا بدعهدی کرد...

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس گفت: متاسفانه آنچه در متن برجام پیش بینی شده، به گونه ای است که اگر کمیسیون مشترک به جمع بندی برسد که برجام نقض شده، به معنی ملغی شدن برجام و بازگشت به قبل است. مرتضی صفار...

کمیسیون مشترک برجام تضمینهای ارائه شده آمریکا رامورد توجه قرارداد...

دربیانیه کمیسیون مشترک برجام آمده:این کمیسیون تضمینهای ارائه شده آمریکامبنی بر اینکه تمدیدقانون ایسا تاثیری بر فرایند رفع تحریم هایی که ایران از آن بهره مند می شود ندارد را موردتوجه قرارداد. به گزارش...

تمام تصمیمات کمیسیون مشترک برجام

وزارت امورخارجه کشورمان اسناد تمامی مصوبات کمیسیون مشترک برجام را منتشر کرد. به گزارش عرصه، در پی اقدام اخیر در آمریکا در تمدید قانون آیسا محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ۲۷ آذر ماه در نامه‌ای به...