ثبت ازدواج کوتاه قدترین زوج جهان در گینس + تصاویر...

ثبت ازدواج کوتاه قدترین زوج جهان در گینس + تصاویر ازدواج کوتاه قدترین زوج جهان در لندن در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. این زوج توانستند با ثبت این رکورد، از گینس گواهی دریافت کنند. به گزارش عرصه، ازدوا...