سرمایه‌گذاری مستقیم چین در آمریکا کاهش یافت...

طبق گزارش کمیته ملی روابط آمریکا و چین، در سال ۲۰۱۷ سرمایه‌گذاری مستقیم چین در آمریکا بیش از ۳۵ درصد افت کرد، که دلیل آن تغییر سیاست‌گذاری‌ها در هر دو کشور بوده است. به گزارش عرصه به نقل از شین‌هوا، ...