ماجرای پاداش ۲۸ میلیاردی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

اختصاص پاداش ۲۸ میلیارد تومانی به مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی از محل بودجه سالانه، موضوعی بود که در ادامه جریان رسانه ای شدن فیش های حقوقی مورد توجه قرار گرفت.سازمان مدیریت و برنامه ریزی

به گزارش عرصه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص پاداش ۲۸ میلیارد تومانی به مدیران ارشد این سازمان از محل ردیف های متفرقه بودجه سالانه را در سه سال اخیر نپذیرفت و غیر واقعی اعلام کرد.

آنطور که سازمان مدیریت در مورد ارقام کلان آمده در بودجه برای بخش توسعه مدیریت و منابع انسانی توضیح داده است، از مبلغ ۲۸ میلیارد تومانی مورد ادعا، ۹٫۵ میلیارد تومان، مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ است که هنوز در فرآیند ابلاغ بودجه قرار دارد و ریالی از آن تا کنون تخصیص داده نشد. از این رو هزینه نیز نشده است.
از سویی دیگر از مجموع اعتبارات مصوب ۱۸٫۵ میلیارد تومانی برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مندرج در جداول بودجه، نیز با توجه به وضعیت مالی کشور و خزانه در دو سال مورد اشاره، پرداخت به صورت کامل انجام نشده است.
بر این اساس در مجموع ۵٫۸ میلیارد تومان شامل مبلغ ۴٫۳ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۳ و مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۴ تخصیص داده شده است که بر اساس قانون و موافقتنامه‌های مبادله شده، برای انجام پژوهش‌های کاربردی و مطالعات توسعه‌ای توسط صاحبنظران، مشاوران و کارشناسان بیرون از سازمانه هزینه شده است و ریالی از آن، صرف امور داخلی سازمان و پاداش به مدیران نشده است.دیدگاهها بسته شده است.