غیر از رهبری، سخنوری مردم رابه کتاب ارجاع نمیدهد

به گزارش عرصه ، [ad_1]علیرضا مختارپور گفت: در سریال‌های تلویزیونی برخی کشورها دست کاراکترهای مختلف، کتاب‌های روز دیده می‌شود، در کشور ما فقط یک نفر در سخنانش به کتاب ارجاع می‌دهند و آن هم مقام معظم رهبری است!دیدگاهها بسته شده است.