دو جنگنده در آسمان با یکدیگر تصادف کردند

دو هواپیمای جنگی هنگامی که مشغول به پرواز آزمایش بودند با یک دیگر برخورد و سقوط کردند.

به گزارش عرصه، مقامات نظامی گزارش دادند که این دو هواپیمای جنگی در حال پرواز آموزشی نزدیک سان دیگو بودند و از پایگاه هوایی تفنگداران دریایی در میرمار بلند شده بودند. خلبانان دو هواپیما موفق شدند به سلامت خود را به بیرون پرتاب کنند.
علت تصادف Crash دو هواپیمای جنگی در دست بررسی است.دیدگاهها بسته شده است.