تشنج و بی نظمی در مرز مهران

به گزارش خبرنگار اعزامی عرصه، در مرز مهران درگیری هایی بین مردم و مامورانی که برای نظم در آنجا مستقر شده بودن ایجاد شده که مردم درحال سنگ پرانی به ماموران هستند.

با توجه به اینکه در روزهای اخیر دولت اعلام کرد بدون ویزا  وارد مرز نشوند باز هم عده ای بدون توجه به این هشدارها عازم مهران شده اند و باعث ایجاد هرج و مرج و بی نظمی در مرز شده اند.

ویدیو سنگ پرانی مردم به ماموراندیدگاهها بسته شده است.