اعطای نخستین جایزه ملی تحول دیجیتالی

به گزارش عرصه، مهدی شامی زنجانی، دبیر جایزه ملی تحول دیجیتالی گفت: برگزیدگان نخستین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی ۱۲ بهمن ماه امسال در دانشگاه تهران مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

به گفته وی در سالهای اخیر، بسیاری از سازمانها کوشیدهاند با تکیه بر قابلیتهای متنوع و متعدد فناوری‌های نوین دیجیتالی (همانند رایانش اجتماعی، رایانش موبایلی، رایانش ابری و رایانش تحلیل داده) کسبوکار خود را متحول کنند.

شامی افزود: بخش قابل توجهی از این سازمانها همانند بانکها، بیمهها، خودروسازها، خردهفروشها، هتلها، شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، شهرداریها و سایر سازمانهای بخش عمومی و دولتی، دیجیتالی متولد نشدهاند؛ اما با بهرهگیری از فناوریهای دیجیتالی به دنبال دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد، بهرهوری، نوآوری و رضایت مشتری هستند.

وی خاطرنشان کرد: گروه دیگری از سازمانها نیز وجود دارند که از ابتدای حیات خود، دارای ماهیت دیجیتالی بوده و به دیگر بیان، بر بستر فناوریهای اطلاعاتی متولد شده و توسعه یافتهاند. اینگونه کسبوکارها نیز به دنبال بهبود وضعیت رقابتی خویش، در محیط کسبوکارهای دیجیتالی هستند.

وی با اشاره به اینکه تحول دیجیتالی، تغییر فناورانه راهی است که سازمانها میپیمایند، اظهار کرد: این تحول با سرمایهگذاری هوشمندانه بر روی فناوریهای دیجیتالی در راستای تغییر لایههای مختلف سازمانی شامل بینشها و چشماندازها، مدلهای کسبوکار، فرایندها، محصولات و خدمات بهمنظور ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و سازمان امکانپذیر میشود.

بر اساس این گزارش، جایزه ملی تحول دیجیتالی برای اولین بار در ایران با هدف ارزیابی، ارائه بازخورد و در نهایت معرفی سازمانهای پیشرو در تحول دیجیتالی در دانشگاه تهران طراحی شده است. برگزیدگان نخستین دوره این جایزه، همزمان با اختتامیه سومین کنفرانس ملی سیستمهای اطلاعاتی معرفی می‌شوند. این جایزه، علاوه بر ایجاد فضای رقابت و معرفی سازمانهای پیشروی ایرانی، به ایجاد زمینهای مناسب برای تبادل تجارب موفق بین سازمانها، رهبران و متخصصین این حوزه میپردازد.

از جمله محورهای تخصصی این جایزه می‌توان به زبدگی دیجیتالی (Digital Mastery)، نوآوری دیجیتالی (Digital Innovation) و رهبران دیجیتالی  (Digital Leaders)  اشاره کرد.

در حوزه زبدگی دیجیتالی، بلوغ دیجیتالی سازمان شرکتکننده در جایزه، ارزیابی خواهد شد. زبدگی دیجیتالی، میزان مطلوبی از بلوغ دیجیتالی است که در آن، سازمان با محوریت فناوریهای نوین اطلاعاتی، به سطح قابل توجهی از عملکرد، بهرهوری، تجربه جذاب مشتری و در نهایت سودآوری دست یافته است 

همچنین در بخش نوآوری دیجیتالی، ابتکار و پروژهدیجیتالی کاندیدا شده از سوی سازمان شرکت کننده در جایزه، از منظر نوآوری ارزیابی خواهد شد. نوآوری کاندیدا شده باید تجاریسازی شده باشد.

همچنین، در حوزه رهبران دیجیتالی (Digital Leaders) مدیر ارشد دیجیتالی کاندیدا شده از سوی سازمان شرکت کننده در جایزه، ارزیابی خواهد شد. مدیر کاندیدا شده باید نقش برجستهای در فرایند تحول دیجیتالی و رشد مبتنی بر فناوری اطلاعات سازمان خود ایفا کرده باشد.

از اهداف این جایزه می‌توان به افزایش آگاهی و بینش در بدنه مدیریتی سازمانهای کشور در خصوص اهمیت و جایگاه تحول دیجیتالی، بهبود و ارتقای فرهنگ ارزشآفرینی دیجیتالی در فضای کسبوکار کشور، تشویق سازمانها به انجام فرایند خودارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و فرصتهای بهبود خود در زمینه تحول دیجیتالی، ارزیابی وضعیت تحول دیجیتالی شرکتکنندگان در جایزه توسط داوران خبره و ارائه گزارش بازخورد به سازمانها در راستای بهبود وضعیت تحول دیجیتالی آنها و شناسایی و معرفی سازمانهای پیشروی کشور در حوزه تحول دیجیتالی اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتیwww.DTaward.ir  مراجعه کنند.دیدگاهها بسته شده است.