تصویب موافقتنامه همکاری گمرکی ایران با جمهوری آذربایجان و کره


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب دو لایحه با همکاری های گمرکی بین ایران، کره و آذربایجان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لوایح موافقتنامه بین ایران با جمهوری آذربایجان و کره جنوبی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت ایران و جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده اجازه مبادله اسناد بین دو کشور را صادر کردند.

طبق تبصره یک این ماده واحده در اجرای مواد ۲۳ و ۲۵ این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی الزامی است.

همچنین طبق تبصره ۲ این ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، قانون موافقتنامه بین ایران و جمهوری آذربایجان در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی لغو می شود.

علاوه بر این نمایندگان با تصویب گزارش دیگر کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت ایران و دولت جمهوری کره، اجازه مبادله اسناد بین دو کشور را صادر کردند.

طبق تبصره این ماده واحده، در اجرای ماده ۱۸ این موافقتنامه رعایت اصل ۱۳۹ و در اجرای ماده ۱۹ آن رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی الزامی است.دیدگاهها بسته شده است.