سوال از وزیر نفت در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی پس گرفته شد

به گزارش عرصه، با اعلام کاتب عضو هیأت رئیسه مجلس سوال ملی تعدادی از نمایندگان از وزیر نفت در خصوص تأثیر الگوی جدید قراردادهای نفتی در تضعیف استقلال کشور که پیش از این اعلام وصول شده بود، پس گرفته شد.دیدگاهها بسته شده است.