قطعنامه همکاری بین «سازمان ملل و اکو» تصویب شد


قطعنامه همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با اجماع در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

به گزارش عرصه، «غلامحسین دهقانی» سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه شنبه به هنگام معرفی این قطعنامه در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: منطقه اکو با ده عضو از غرب آسیا و آسیای مرکزی و قفقاز اروپا را به چین و روسیه را به خلیج فارس وصل می کند. اکو از یک سو به عنوان یک سازوکار همکاری های منطقه ای در مسیر توسعه کشورهای عضو عمل می کند و از سوی دیگر با عملکرد خود در سطح بین المللی موجب اجرای دستورکارهای جهانی در سطح منطقه اکو شده است.

سفیر و نمایندگی کشورمان با اشاره به گسترش همکاری های اکو با ملل متحد گفت: گسترش همکاری های اکو با ملل متحد طی سه دهه گذشته همواره به عنوان یک اولویت برای این سازمان مطرح بوده است.

وی این همکاری ها را دوسویه خواند و اضافه کرد که اکو با تحکیم مناسبات خود با سازمان ملل متحد می تواند از ظرفیت ها، منابع و دانش آژانس های ملل متحد بهره مند شود و همچنین با ارائه ظرفیت های خود به سیستم ملل متحد در جهت گسترش همکاری ها در دو سطح منطقه ای و جهانی عمل کند.

دهقانی از همکاری های منطقه ای به عنوان پارادیم قالب در مناسبات بین المللی کنونی نام برد و تاکید کرد: همکاری بین همسایگان و کشورهای واقع در یک منطقه می تواند در چارچوب سازوکارهای منطقه ای نظیر اکو در مسیر توسعه اقتصادی و سعادت و بهروزی مردم عمل کند.

معاون نماینده دائم کشورمان، اکو را مظهر چنین همکاری هایی خواند و اضافه کرد: این سازمان از زمان تاسیس تاکنون با جهت گیری های خود موجب گسترش همکاری ها در سطح منطقه ای و جهانی با محوریت همکاری های اقتصادی و غیر اقتصادی در میان اعضای خود شده است.  

بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس دوره ای شورای وزیران اکو مسئولیت مذاکره این قطعنامه را در هفتاد و یکمین مجمع عمومی ملل متحد برعهده داشت. این قطعنامه روز سه شنبه پس از حدود دو ماه مذاکره با اجماع در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.دیدگاهها بسته شده است.