کتاب «سیاستهای مردمی در ساخت خاورمیانه معاصر» منتشر شد


کتاب «سیاستهای مردمی در ساخت خاورمیانه معاصر» به قلم «جان چالکرفت»، استاد دانشگاه «ال اس ای» انگلستان در خصوص بررسی چگونگی شکل گیری انقلاب های خاورمیانه منتشر شد.

به گزارش عرصه، بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی، شکل گیری انقلاب تونس را آغاز فصلی جدید در شکل گیری نظم جدید خاورمیانه می دانند.

در این زمینه خودسوزی «محمد بو عزیزی»، دستفروش تونسی در اعتراض به سیاستهای این کشور به خصوص در زمینه اقتصاد و تامین معیشت مردمی، آغازی بود برای شروع حرکت های های مردمی علیه رژیم های دیکتاتور و مستبد خاورمیانه در سال ۲۰۱۰ که نهایتا به بیداری اسلامی یا به تعبیر غربی ها بهار عربی منجر شد.

کتاب سیاستهای مردمی در ساخت خاورمیانه جدید، نوشته «جان چالکرفت»، استاد تاریخ و سیاستهای امپریالیستی دانشگاه «ال اس ای» است که در زمینه نقش مردم در برچیدن نظام های دیکتاتوری خاورمیانه به رشته تحریر درآمده است.

البته نویسنده، مقطع آغازین جنبش های مردمی را از بهار عربی در نظر نمی گیرد، بلکه شروع این فرآیند را از دوران امپراطوری عثمانی و شکل گیری اعتراضات به فساد، تحت لوای مذهب و راه درخواست عدالت، حقوق و سنت می داند که منجر به ایجاد جنبش های منتهی به جنبش های مربوط به ایجاد و اصلاح قانون اساسی، درگیری های نظامی، ناسیونالیسم و استقلال، انقلاب و اسلامگرایی شد.

بر همین اساس، «جان چالکرفت» معتقد است که برای بررسی جنبش های معاصر خاورمیانه باید مطالعه را از همان زمان دوران حکومت عثمانی آغاز کرده و به انقلاب های ایران و مراکش نیز پرداخت، چراکه اساس همه این موارد، متصل به هم بوده و بهار عربی را نباید جدا از جنبش های گذشته در نظر گرفت.

بر همین اساس، وی معتقد است که کل تغییرات سیاسی منطقه مبتنی بر ماهیت انقلابی آن استوار بوده و نظام های سیاسی خاورمیانه را از بالا به پایین به چالش کشیده اند.دیدگاهها بسته شده است.