محرومیت سنگین برای مدیر تیم بسکتبال شیمیدر

به گزارش عرصه، و به نقل از سایت فدراسیون بسکتبال، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال  با حضور نمایندگان دفتر امور مشترک فدراسیونها ، اداره کل دفتر حقوقی و اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان و کلیه اعضاء کمیته ، برگزار و با استناد به گزارش ناظران و داوران مسابقات پتروشیمی بندرامام-شیمیدر تهران ، شهرداری اراک-شیمیدر تهران و دانشگاه آزاد اسلامی-شیمیدر تهران و با توجه به تذکر کتبی طی نامه شماره ۴۲۴۷/۲۴۴ مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۵  و با در نظر گرفتن جمیع جهات اتخاذ گردید ، آقای امیرحسین صفرزاده مدیر فنی تیم بسکتبال شیمیدر تهران بعلت اعتراضات پیاپی و اهانت و توهین به مسئولین فدراسیون ، به استناد مواد ۷ و ۸ از آئین نامه انضباطی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ، به اتفاق آراء به سه ماه محرومیت از شرکت در مسابقات و همراهی تیم شیمیدر تنبیه گردید. لازم به توضیح است که دو ماه از مدت محرومیت مذکور از تاریخ ۹۵٫۱۰٫۲۰  لغایت ۹۵٫۱۲٫۲۰ اجرایی بوده و یک ماه انتهایی از مدت محرومیت تا پایان فصل مسابقاتی ۹۶-۹۵ معلق و درصورت ارتکاب هرگونه تخلفی از سوی ایشان ، مدت مذکور نیز اجرایی خواهد شد.

این حکم سنگین‌ترین حکم کمیته انضباطی فدراسیون در سال‌های اخیر بوده‌است.دیدگاهها بسته شده است.