احتمال حذف مصاحبه از شروط صدور مجوزهای کسب و کار


هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با هدف جلوگیری از اعمال سلیقه سازمان برگزار کننده مصاحبه، به دنبال حذف مصاحبه از شروط مجوزهای کسب و کار است.دیدگاهها بسته شده است.