راز عدم سخنرانی رئیس امارات و فرستاده عمان در جلسه افتتاحیه جده


جلسه افتتاحیه «نشست جده برای امنیت و توسعه» بدون سخنرانی رئیس امارات و فرستاده عمان به پایان رسید.دیدگاهها بسته شده است.