کرونای «قنطورس» چیست؟

دکتر راجندرام راجنارایانان، از گسترش زیر سویه جدید اومیکرون به نام BA.۲.۷۵ خبر می دهد و اعلام می کند: احتما فرار قنطورس از سیستم ایمنی بدن بیشتر است.


دیدگاهها بسته شده است.