تصاویر | ثبت رکورد کشیدن تریلی با انگشت


«مصطفی محکم» ورزشکار شیرازی، شامگاه پنج شنبه (۳۰ تیر ۱۴۰۱) با یک انگشت سه دستگاه کامیون به وزن ۲۲۸۸۵کیلوگرم به متراژ ۳۰متر را در مدت زمان ۴۹ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه کشید و رکوردی جدید در کشور به ثبت رساند. منبع: ایرنادیدگاهها بسته شده است.